VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ         

VERGİ DAİRESİ  MÜDÜRÜ

MÜDÜR YARDIMCILARI

GÖREV VE YETKİLER

SERVİS

TELEFON-FAKS

VERGİ DAİRESİ   MÜDÜRÜ

 

Levent SELÇUK

Vergi Dairesi Müdürü

VERGİ DAİRESİ   MÜDÜRÜ

E-MAİL

TELEFON

FAX

Levent SELÇUK

 levent.selcuk@gib.gov.tr

 (0 378 ) 227 17 25

(0 378 ) 227 49 17

Dahili

101 

Harici

 

VERGİ DAİRESİ  MÜDÜR YARDIMCILARI

 

 

 

 

 

 

Alaattin ERDOĞAN

Müdür Yardımcısı

MÜDÜR YARDIMCISI

E-MAİL

TELEFON

FAX

 

227 17 25

227 49 17

Dahili

102

Harici

 

 

MÜDÜR YARDIMCISI

E-MAİL

TELEFON

FAX

 

 

227 17 25

227 49 17

Dahili

103

Harici

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\vsekreter.JPG

MÜDÜR YARDIMCISI

E-MAİL

TELEFON

FAX

 

 

227 17 25

227 49 17

Dahili

0-111 

Harici

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\imagesfata\yukari.gif

 

GÖREV VE YETKİLER

Vergi daireleri, defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulur. İl ve ilçe merkezlerindeki vergi dairelerinin kuruluş şekli, sayısı, faaliyet bölgeleri, bunların hangi vergi, resim ve harçların tahakkuk ve tahsili ile uğraşacakları Bakanlıkça belirlenir.

Vergi dairelerinde, bir başkan veya müdürün yönetimi altında yeterli sayıda yardımcı, şef ve diğer memurlar; bağlı vergi dairelerinde ise, malmüdürünün yönetimi altında şef ve diğer memurlar çalıştırılır. Gerekli görülen vergi dairelerinde gelir uzmanları ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Vergi dairesi başkanlıklarında; kurulan bölümleri yönetmekle görevli yeterli sayıda vergi müdürü, vergi dairesi başkanı emrinde çalışan vergi denetmenleri, vergi davalarını takip etmekle görevli hazine avukatları bulunur. Ayrıca başkanlığın işlemlerini yürütmek üzere takdir ve uzlaşma komisyonları kurulabilir.

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefi tespit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini; bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunulması, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunulması ve yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütür.

Vergi dairelerinde saymanlık işlemlerinden doğan Sayıştaya hesap verme görevi, başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde muhasebe ve tahsilat işlemlerinden sorumlu vergi müdürü; müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü; bağlı vergi dairelerinde ise malmüdürü tarafından yerine getirilir. İcra memuru ve tahsildarlar, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

Tahakkuk hatalarından doğan mali zararlardan bu işlemleri yapan memurlar; başkanlık şeklinde kurulan vergi dairelerinde tahakkuk işlemlerinden sorumlu vergi müdürü, müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde ilgili şef ile birlikte sorumludurlar.

Bakanlık, vergi, resim ve harçlara ilişkin terkin yetkisini kısmen veya tamamen vergi dairesi başkanları ve müdürlerine devredebilir. Vergi dairesi başkanının veya müdürünün yetkilerinden bir kısmı Bakanlığın onayı ile müdür veya müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda devredilen işlerden doğacak sorumluluk, yetki devredilenlere aittir. Bu yetki, vergi dairesi başkanı veya müdürünün denetim sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin olarak ita amirliği yetkisi vergi dairesi başkanına devredilebilir.

Vergi dairelerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile gelirler bölge müdürlükleri ve defterdarlıklarla ilişkileri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K. Ek Madde: 14)

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\imagesfata\yukari.gif 


 

SERVİS

Tahakkuk-Vergilendirme Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\tahak2.JPG

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\tahak3.JPG

 

Sicil Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\tahak1.JPG

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\mgüleç.JPG

 

Süreksiz Yükümlülükler Servisi (MTV)

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\mtv2.JPG

 

 

Takip Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\takip.JPG

 

 

 

 

 

 

 

İhtihaflı İşler ve Tarama Kontrol Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\tarama2.JPG

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\tarama1.JPG

İcra Servisi

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\icra.JPG

 

 

 

Muhasebe Kayıt Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\vergimuha2.JPG

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\vergimuha1.JPG

 

Vezne Servisi

 

 

Süpervizör -

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012-2\fatih.JPG

 

Özlük Servisi

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\özlük.JPG

Güvenlik Görevlisi

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\güvenlik.JPG

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\ethem.JPG

 

 

 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\imagesfata\yukari.gifAçıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\web2012\şoför.JPG

Can BEYLİKLİOĞLU Şoför, Nazmi BÖREKÇİ Şoför,

 

TELEFON - FAKS

ADRES

HABERLEŞME NUMARALARI

POSTA KODU

SANTRAL

FAKS

DAHİLİ

HARİCİ

Kırtepe Mah. Defterdarlık Binası    BARTIN

74100

(0378)

227 17 25
 

(0378)  227 49 17

0-111 

227 49 17
227 32 91
 

Açıklama: D:\Personel\misik1\My Documents\imagesfata\yukari.gif